Προπτυχιακές Σπουδές

Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει 10 εξάμηνα φοίτησης, περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 300 ECTS αλλά και διδακτικές μονάδες (σε μια ισοδυναμία ECTS/Δ.Μ.), κατανεμημένες σε 30 ECTS/ Δ.Μ. κάθε εξάμηνο. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής (ελεύθερης ή από λίστα, εντός κι εκτός σχολής), ερευνητική εργασία και διπλωματική εργασία. Ένας ικανός και απαραίτητος αριθμός μαθημάτων κορμού συνδυάζεται με την εξατομικευμένη δυνατότητα επιλογής περαιτέρω μαθημάτων επιλογής και συνεπώς της διαμόρφωσης ενός προσωπικού προγράμματος σπουδών ανταποκρινόμενου στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα & προβληματισμούς του σπουδαστή.

Ως προς τα μαθήματα σχεδιασμού προτείνεται η διαδοχή κλίμακας (τάξης μεγέθους/έκτασης παρέμβασης) χωρίς να προδιαγράφονται χρήσεις, θέματα, τύποι κτιριακοί κλπ. Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πρώτος προσδιορισμός περιεχομένου των μαθημάτων επιγραμματικά, όμως απαραίτητα στοιχεία θα οριστούν στις επίσημες περιγραφές (syllabus). Στα εργαστηριακά μαθήματα σχεδιασμού διαφορετικοί διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν διαφορετικό θέμα, διαφορετική διατύπωση, τόπο παρέμβασης και εναλλακτική προσέγγιση με βάση και αφετηρία την αναλυτική περιγραφή του μαθήματος και των στόχων του, ορίζοντας έτσι ένα άλλο τύπο μαθημάτων επιλογής.

Tα ειδικά θέματα θεωρίας αλλά και σχεδιασμού των ανωτέρων εξαμήνων, εκλαμβάνονται επίσης ως υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής, δηλαδή ο σπουδαστής μπορεί να επιλέξει από μια σειρά προτεινόμενων "θεματικών" από διαφορετικούς διδάσκοντες, ή μπορεί να αναπτύξει κάποιες ανεξάρτητες ερευνητικές κατευθύνσεις σε συνεργασία με διδάσκοντες της επιλογής του (independent study). Αν συνδυαστεί θεματικά ένα ειδικό θέμα θεωρίας με ένα ειδικό θέμα σχεδιασμού προκύπτουν 12 ECTS δηλαδή ένα δεύτερο ολοκληρωμένο μάθημα σχεδιασμού με έντονη θεωρητική αναζήτηση.

 • Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ακαδ. Έτος 2017-2018

Ακαδ. Έτος 2018-2019

Program of study, School of Architecture

Read more

 • Περιγράμματα Μαθημάτων

Σχετικό σύνδεσμος

Outline Courses

Read more__________________________________________

Σύντομη ιστορία

 

Δεκαετία του ’70

 • Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προτείνει για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1974 την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής με τη δημιουργία τριών Τμημάτων: α) Πολιτικών Μηχανικών, β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και γ) Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Τον Ιανουάριο του 1977 προστέθηκε στην υποβληθείσα πρόταση και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Δυστυχώς, οι προσπάθειες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναφορικά με την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής και τη δημιουργία τεσσάρων νέων τμημάτων τη δεκαετία του ’70 απέβησαν άκαρπες.

2008

 • Μία νέα, σύγχρονη και εμπεριστατωμένη πρόταση για την ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μαζί με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) ίδρυσης υπεβλήθη στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις 24 Απριλίου 2008.
 • Το σχέδιο του Π.Δ. για την ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (συνεδρίαση ΣΑΠΕ αριθμ. 12/24-07-2008).

2009

 • Το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Π.Ι. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 206/2-10-2009.

2013

 • Με το άρθρο 4 του Π.Δ 105/2013 (ΦΕΚ137/05-06-2013, τ.Α’) «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων" ιδρύεται η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην οποία εντάσσεται το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

2017

 • Ιδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  Άρθρο 27 του Ν.4452/2017

  Σχετικό αρχείο

 

 

 

 

 

   
© 2011-2017 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Designed by Ioanna Kanlidou at noc